Funcionario interino da Mancomunidade Terra cha da praza do grupo C, subgrupo C1, escala: administración subescala: administrativo, e de conformidade coa resolución da Presidencia do 29 /12/2022.

ACTA-TOMA-POSESION